Aan de onderzoekscultuur op school kan op veel scholen nog wat meer aan gewerkt worden. DIt kan bijvoorbeeld aan de hand van de Menukaart NPO. Een onderzoekscultuur is een cultuur op school waarin leerkrachten vanuit een onderzoekende houding voortdurend met elkaar aan onderwijsverbetering willen werken en van en met elkaar willen leren. Hiertoe moeten scholen hun organisatie zo inrichten dat deze in structuur en cultuur ondersteunend is aan een proces van systematisch en onderbouwd werken aan het verbeteren van het onderwijs. Dat klinkt allemaal heel cryptisch, maar in feite houdt het in dat leraren er zich voor moeten inzetten het onderwijs voor de leerlingen te verbeteren

Oorzaken en gevolgen onderwijsachterstand

De onderwijsachterstand is groot in Nederland en wordt de laatste jaren alsmaar groter. Kinderen die een paar jaar geleden op de basisschool zaten kunnen – blijkend uit diverse onderzoeken – beter lezen, rekenen en schrijven dan de kinderen die nu op de basisschool zitten. De grootste oorzaak hiervoor is het lerarentekort. Steeds meer leerlingen die slagen voor de havo vinden het niet meer aantrekkelijk  om voor de klas te gaan staan. Dit is mede het gevolg van de relatief lage salarissen die een nieuwe juf of meester verdient. Tevens doet de overheid er weinig aan om deze salarissen te verhogen, wat er niet toe leidt dat meer mensen de pabo als studie kiezen. Het gevolg is dus een grote onderwijsachterstand die leerlingen vaak nog lange tijd benadeelt. 

Eigen initiatief nemen

Het laatste waar sprake van zou mogen zijn, is dat leerlingen de dupe worden van dit lerarentekort en dat ze daarom dus een achterstand oplopen die hen nog jaren achtervolgt. Scholen zouden daarom ook vanuit hun eigen instantie meer initiatief moeten nemen om dit tegen te gaan. Denk bijvoorbeeld aan een gezamenlijk plan, het hanteren van stappen uit de Menukaart NPO of in gesprek gaan met leerlingen, adviseurs en ouders.